Angielski pierwszego kontaktu z pacjentem dla pracowników ochrony zdrowia

Kurs na stworzoną właśnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego platformę edukacyjną z kursami typu MOOC, dostępnymi w języku polskim, bez opłat i dla każdego zarejestrowanego użytkownika.

Koordynator projektu: mgr Zbigniew Szczepańczyk

Celem głównym projektu „Język angielski pierwszego kontaktu dla pracowników ochrony zdrowia” jest wzrost kompetencji językowych i komunikacyjnych u studentów kierunków Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne poprzez stworzenie i realizację uzupełniającego lektorat kursu komunikacyjnego języka angielskiego online do umieszczenia na platformie Polski MOOC.

Kurs został dn. 8 grudnia 2020 r. opublikowany na platformie „Navoica”. Aby obejrzeć i zapisać się kliknij tutaj: Navoica

Posłuchaj jednej ze scenek:

Od kompetencji komunikacyjnych w znacznej mierze zależy wykorzystanie innych kompetencji w budowaniu właściwych relacji z pacjentami. W badaniu „Analiza kompetencji i kwalifikacji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy” w ramach kompetencji komunikacyjnych pracodawcy najsłabiej ocenili znajomość języków obcych u absolwentów uczelni, jednocześnie zgłaszając wymóg znajomości języka branżowego. Wyniki badania BKL wskazują, że prawie 96% pracodawców oczekuje od młodych pracowników znajomości języka angielskiego. Najbardziej oczekiwane przez pracodawców okazały się kompetencje interpersonalne. W ramach kompetencji komunikacyjnych istotnych dla naszej grupy docelowej znajdują się porozumiewanie się w języku obcym oraz kompetencje interpersonalne – nawiązywanie kontaktów, umiejętność jasnego przekazywania informacji. Nauczanie konkretnych zachowań w języku obcym wzmacnia te kompetencje. Kompetencja komunikacyjna w międzynarodowym języku jakim jest angielski jest istotna we wszelkich relacjach międzyludzkich lecz jest szczególnie ważna w zawodach medycznych gdzie niezrozumienie w interakcji z drugim człowiekiem może spowodować poważne a nawet tragiczne skutki. W pracy „Udzielanie pomocy pacjentom odmiennym kulturowo na tle współczesnych migracji ludności w Europie” aut. Jerzy Kiszka, Dorota Ozga, Arkadiusz Mach, Romuald Krajewski z Uniwersytetu Rzeszowskiego (2018) czytamy: „Jak podaje Urząd do Spraw Cudzoziemców (UdSC) w Polsce przebywa 586 tys. cudzoziemców. Rozwój gospodarczy Polski sprawia, że liczba cudzoziemców osiedlających się lub przejeżdżających przez Polskę oraz korzystających z usług polskiej służby zdrowia stale wzrasta. …Personel medyczny może napotkać trudności w udzielaniu pomocy medycznej oraz sprawowaniu opieki nad pacjentem odmiennym kulturowo. Wynikać one mogą z bariery językowej, braku wiedzy na temat różnic w oczekiwaniach pacjentów lub braku umiejętności w zakresie porozumiewania się z pacjentem. Efektem może być niewłaściwe udzielenie pomocy, naruszanie praw pacjentów oraz unikanie przez nich korzystania z usług medycznych.” Przy rosnącej mobilności ludzi z różnych kręgów kulturowych można założyć, że kontakty zawodowe ratowników i pielęgniarek z obcokrajowcami szukającymi pomocy będą coraz częstsze.

Kurs dla studentów Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego nie będzie skierowany do osób planujących pracę w środowisku anglojęzycznym lecz do mających kontakt zawodowy z pacjentem obcojęzycznym w Polsce. Umiejscowienie treści kursu w polskich realiach zostanie poprzedzone konsultacjami z przedstawicielami tych dwóch zawodów medycznych dla poznania autentycznych, doświadczanych sytuacji, problemów, rozwiązań jako podstawy do stworzenia treści kursu. Nie będzie to więc typowy kurs Medical English lecz kurs doskonalący umiejętności komunikowania się polskiego ratownika, pielęgniarki z obcojęzycznym pacjentem w Polsce, w międzynarodowym języku. Chcemy aby powstał model tego rodzaju wyspecjalizowanego, krótkiego kursu, który, po sprawdzeniu w praktyce, będzie można powielić dla innych języków popularnych w Polsce – ukraińskiego, rosyjskiego, niemieckiego. Chcemy również aby ten kurs był uzupełnieniem zasobów szkoleniowych, które powstają w koordynowanym przez WSEPiNM projekcie Safemedic (Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne 2018-1-PL01-KA203-050652), służących poprawie bezpieczeństwa pracy personelu medycznego. Moduł językowy nie jest w tym projekcie uwzględniony, ale już na pierwszym spotkaniu konsorcjum zauważono, że byłby przydatnym dopełnieniem.

Kurs online jest bardzo przydatny w zdobywaniu umiejętności rozumienia mowy, gdyż daje możliwość wielokrotnego wysłuchania wypowiedzi, wsłuchania się w wymowę, intonację. Nauczanie mowy najlepiej sprawdza się w kontakcie bezpośrednim między rozmówcami i jeżeli jest to możliwe lepiej ten element umiejscowić w grupie zamiast wykorzystywać systemy rozpoznawania mowy czy np. lekcje z wykorzystaniem interakcji synchronicznej przez Skype czy Google Hangouts. Technicznie wymagające rozwiązania mogą też ograniczać dostępność dla osób mniej obeznanych z nowymi technologiami. Kurs będzie stanowił uzupełnienie lektoratu, a więc najprostszym rozwiązaniem jest zintegrowanie jego programu z zajęciami z lektorem gdzie wcześniej nabyte online słownictwo, przesłuchane dialogi będą przećwiczone w parach pod nadzorem lektora. Osobne zasoby dla lektorów będą częścią kursu. Komunikacja to nie tylko słowa ale także komunikaty niewerbalne, rozumienie gestów, zachowań, które są różne w rożnych kulturach. Rozwijanie kompetencji międzykulturowej w zakresie istotnym dla pracowników medycznych będzie także częścią kursu. Te treści zostaną przedstawione na przykładach i w krótkich opisach zagadnień różnic kulturowych, po polsku.

Powrót na stronę główną